Om Skaparverket

Ynskjet vårt er at du skal lykkast med å skapa eit grønare innemiljø, både på jobben og i heimen. Samstundes vil me bidra med inspirasjon og kunnskap om dei ulike positive effektane eit grønare innemiljø skaper. Studier viser at planter har fleire helsebringande kvalitetar: nærvær av planter blir mellom anna knytta til mindre stress, auka yteevne, betre konsentrasjon og meir ro.

Kvifor har me det betre i det grøne?

Me menneske er frå tida sin morgon skapt for å være ein del av naturen, på jakt eller fiske, ute i det romslege opne landskapet, -samt ispedd litt tak over hovudet på nattetid.
For nærare 300 år sidan byrja me å skilje lag med alt det som var naturleg rundt oss, både i forhold til impulsar, bevegelse, sansar, og stimulans.
Me byrja å flytte innandørs.

I dag lever me 90% av tida vår skilt frå naturen, i ulike bustadar og bygningar, både på fritida og i arbeidstida. Dei fleste lokala me oppheld oss i, er i lita grad konstruert og utforma for å ivareta helsa vår eller våre nedarva menneskelege behov.
Resultata ser me rundt oss gjennom ein aukande grad av mentale og fysiske plager, trøttheit symptoma, allergiar, manglande stimulans, stress, og lågare trivsel og yteevne.
Mogelegheitene til å snu denne utviklinga er heldigvis til stades.
Oppskrifta ligg i å ta naturen og naturen sine element med oss inn, og skape meir levande og sunnare innandørs miljø.

Kva kan me gjere for deg?

Synfaring
Har du lyst å skape eit grønare innemiljø? Inviter oss på ei synfaring, så kan me diskutere dine tankar og idéar på staden, og kome med våre råd, anbefalingar og forslag.

Planteforslag
Ynskjer du å realisere draumane dine, utarbeidar og visualiserar me gjerne ei komplett løysning som inneheld eit utval ulike planter, saman med eit tilhøyrande kostnadsoverslag.

Oppstart
Me kan stå for sjølve plantinga og sørge for ein god start med den rette blandinga av jord og anna tilbehøyr, som skaper eit godt grunnlag for vekst og trivsel.

Kurs og opplæring
Ynskjer du sjølv å gje plantene det stellet dei fortene har me ulike opplæringstilbod, frå plantinga er gjennomført, til du eller nokon i din næraste krets kjenner at mestringskjensla er på plass.

Gler oss til å høyre frå deg.